Standardiserte tobakksforpakninger i Norge

Nå er det ikke mye tid igjen til alle snuspakker vil ha samme utseende i Norge. Målet med denne endringen er å redusere / eliminere bruken av tobakk blant unge mennesker ved å gjøre produktene mindre attraktive og salgbare, og samtidig øke effekten og oppmerksomheten til helseadvarsler. Dette betyr at alle tobakkspakker vil ha samme farge og form (brun / grønn), med en enkel hvit tekst med produktnavnet på lokket.
Australia var den første som introduserte standardisert tobakkemballasje i 2012, nå følger mange land etter, og i Norge skal dette være innført fra og med 1. juli 2018.

Bakgrunn:
Det nåværende Tobakksdirektivet ble vedtatt i 2001. Det ble endret i 2014 til forrige direktivet ble ansett foreldet i forhold til utviklingen i markedet, spesielt i lys av Verdens Helseorganisasjon (WHO) Tobakkskonvensjonen.

Blant annet har Kommisjonen vedtatt endringer på følgende områder:
- Forbud mot aromaer og ingredienser som øker avhengigheten eller giftigheten av produktet.
- Større advarselsmeldinger på begge sider av pakken. I tillegg bør medlemslandene kunne kontrollere / regulere resten av emballasjen.

EU-direktivet handler først og fremst om helseadvarsler og forbud mot smaker.
Det nåværende norske forslaget handler derimot om innføring av standard tobakkspakker på alle tobakksprodukter uten unntak.
Utformingen av tobakksprodukter må ha i Norge for å tillate salg å være standardiserte farger på pakkene (grønn / brun) og standardiserte farger på teksten (hvit).

Hensikten med handlingen er å forhindre at barn og unge begynner å bruke tobakk.

Snus.com følger disse lover og derfor vil våre produkter også skifte til utseende / design, men produktene vil ha samme innhold som tidligere.

Her kan du se produktnavn før Plain Pack, og hva de henter nå


Lenker:
Mer informasjon om kravene til snus pakker kan bli funnet her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-06-141

Hele konsultasjonsnotatet er tilgjengelig her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-innforing-av-standardiserte-tobakkspakninger-og-gjennomforing-av-tobakkskonvensjonen-artikkel-5.3-i-norge/id2401022/

WHO tobakkskonvensjonen er her: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42811/9241591013.pdf;jsessionid=3BBD380D45BB179AE31DDD126D158A7D?sequence=1

EU-direktivet er her:
https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_en.pdf