Standardiserte tobakksforpakninger i Norge

Snart vil alle snuspakker som selges i Norge se helt like ut. Målet er å redusere eller stanse bruken av tobakk blant unge mennesker. Produktene skal gjøres mindre attraktive. Samtidig øker advarslene mot bruken av tobakk, og mer oppmerksomhet vies helsefaren. Dette betyr at alle tobakkspakninger vil få samme farge og form (brun eller grønn), og en enkel, hvit tekst med produktnavnet på lokket.

Australia var først ut med å introdusere standardisert tobakksemballasje i 2012. Nå følger flere land etter. I Norge er standardiseringen fullført fra og med 1 juli 2018.

Bakgrunn:

Dagens Tobakksdirektiv ble vedtatt i 2001 og endret i 2014. Det første direktivet ble ansett som foreldet i forhold til utviklingen i markedet, spesielt i lys av den globale tobakkskonvensjonen som trådte i kraft i 2005.

Kommisjonen vedtok følgende endringer:

  • Forbud mot aromaer og ingredienser som øker avhengigheten og skadevirkningene
  • Advarsler på begge sider av pakningen. Mulighet for medlemslandene til å kontrollere/regulere resten av emballasjen.


EU-direktivet handlet først og fremst om advarsler forbundet med helse, samt forbud mot smak. Det norske forslag gikk derimot ut på å innføre standard utforming av alle tobakksprodukter, uten unntak. For å tillate salg i Norge må derfor alle tobakkspakninger være utformet etter en fast standard med grønn/brun farge på emballasjen og hvit tekst. Hensikten er å hindre barn og unge i å starte med bruk av tobakk.

Snus.com følger direktivet. Produktene våre har derfor endret utseende og design, men har samme innhold som tidligere.

Se produktenenavnene før Plain Pack her


Lenker:
Du får mer informasjon om kravet til snuspakker her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-06-141

Notatet fra Helsedirektoratet får du vite mer om i denne lenken:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-innforing-av-standardiserte-tobakkspakninger-og-gjennomforing-av-tobakkskonvensjonen-artikkel-5.3-i-norge/id2401022/

WHOs Tobakkskonvensjon kan du lese mer om her: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42811/9241591013.pdf;jsessionid=3BBD380D45BB179AE31DDD126D158A7D?sequence=1

EU-direktivet finner du på denne lenken:
https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_en.pdf